Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artiklat 13 ja 14

                                                                   

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja tapahtumien järjestämistä, hanketta koskevaa viestintää ja
asiantuntijapalveluiden järjestämistä varten. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaatteilla niitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia henkilöillä on heistä kerättyihin tietoihin. Kerättyjä tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme tapahtumien järjestämisen, hankkeen viestinnän ja yhteydenottopyyntöihin vastaamisen sekä asiantuntijapalveluiden järjestämisen kannalta oleellisia tietoja.
Voimme kerätä henkilöistä seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisesti jonkin muu lomakkeilla erikseen määriteltävä hankkeen kannalta merkittävä tieto.

Millä perusteella keräämme tietoja?

Henkilötietojen keräämisperuste on rekisteröidyn suostumus.

Mistä kaikkialta keräämme henkilötietoja?

Henkilötietoja keräämme rekisteröidyiltä itseltään tai muista julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yrityksen verkkosivuilta.

Kenelle tietoja siirretään?

Henkilötietoja ei luovuteta projektin ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan siirtää
rekisterinpitäjältä ulkopuoliselle henkilötietojen käsittelijälle esimerkiksi tapahtumailmoittautumisten ja palautekyselyjen yhteydessä (Lyyti, Webropol).

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen

Kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoturvaa vaarantumatta. Tietoja pyritään käsittelemään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa korkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja tietoihin pääsy on mahdollista vain hankkeessa työskentelevillä LAB-ammattikorkeakoulun projektissa työskentelevillä henkilöillä. Fyysisesti kerätyt tiedot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella lukitussa kaapissa, johon pääsy on ainoastaan projektipäälliköllä.

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?

Aineistoa säilytetään projektin keston ajan 31.12.2022 asti, jonka jälkeen se arkistoidaan korkeakoulun arkistointiperiaatteiden mukaisesti.

Automatisoitu päätöksenteko

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  1. Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
  2. Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
  3. Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
  4. Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
  5. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.

Tutkimusrekisterin tiedot

LAB UX Center, 1.9.2021 – 31.12.2022

Rekisterinpitäjä

LAB-ammattikorkeakoulu
Y-tunnus 2630644-6
Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
Puhelin 029 446 5000 (vaihde)

Yhteyshenkilön tiedot

Projektipäällikkö Jose Piironen
jose.piironen (at) lab.fi
+358503458478

Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako

LAB-ammattikorkeakoulu on projektin ainut toteuttaja.

Projektin vastuullinen johtaja

TKI-päällikkö Ulla Kotonen
ulla.kotonen (at) lab.fi
+358 44 708 0588

Tutkimuksen suorittajat

LAB-ammattikorkeakoulun henkilöstö, jotka työskentelevät projektissa.

LAB:n tietosuojavastaava

Lakimies Anne Himanka

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja (at) lut.fi